okres

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Dobrovolný svazek obcí Povaloví

2. Důvod a způsob založení

Dobrovolný svazek obcí Povaloví byl založen 30.8.2011 podepsáním Stanov a Zakladatelské smlouvy starosty obcí Lobodice, Polkovice, Oplocany a Uhřičice. Tomuto podpisu předcházelo schválení založení svazku zastupitelstvy jednotlivých obcí. Svazek byl založen proto, aby měl větší šanci vybudovat splaškovou kanalizaci ve všech členských obcích svazku a aby měl větší šanci k získání dotace na vybudování této kanalizace.
 
Dobrovolný svazek obcí Povaloví je také připraven po vybudování kanalizace tuto provozovat, tzn. starat se o její fungování a o vybírat stočné od jejích uživatelů.

Dobrovolný svazek obcí:

 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

3. Organizační struktura

Valná hromada - nejvyšší orgán, 20 členů, z každé členské obce 5 členů
Předsednictvo - řídí svazek mezi jednotlivými zasedáními Valné hromady, je tvořeno: předsedou představenstva (Mgr. Jannis Isakidis) a třemi místopředsedy (Ing. Drahomír Novák, Bc. Petr Hlavinka, Hana Skřépková)

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

    Dobrovolný svazek obcí Povaloví
    Obecní úřad Lobodice
    Lobodice 39
    751 01 
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    Dobrovolný svazek obcí Povaloví
    Obecní úřad Lobodice
    Lobodice 39
    751 01 
 • 4.3 Úřední hodiny

   pondělí 8.00 - 11.00 , 14.00 - 17.00
   středa  8.00 - 11.00 , 14.00 - 17.00
 • 4.4 Telefonní čísla

   pevná linka: 581 731 175
   mobilní telefon: 608 450 263
 • 4.5 Čísla faxu

   fax není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.povalovi.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny: info@povalovi.cz
 • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání

 

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 107-844340267/0100 Komerční banka

6. IČ

725 49 921

7. DIČ

CZ72549921

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Dobrovolný svazek obcí Povaloví je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zpráva za rok 2017 (verze pdf)

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

*Nebyly zatím žádné informace požadovány.*

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: