okres

Aktuality


Smlouvy, přípojky a stočné

Vážení odběratelé.

 

V roce 2015 byla v obci Uhřičice dokončena stavba kanalizace. Svazek obcí Povaloví, který provozuje kanalizaci, bude v tomto roce zasílat v Uhřičicích výměru stočného na jednotlivé nemovitosti. Jak jsem již oznámil dříve, bude se množství odváděné odpadní vody počítat z vodného. Pouze v případech, kdy odběratel bere vodu ze studny i z vodovodu, bude se stočné počítat podle průměrné spotřeby vody na jednoho obyvatele.

Výše stočného za 1 m³ odpadní vody na rok 2017 byla schválena na 31. zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Povaloví, konaného dne 15. 2. 2017 na 31,- Kč bez DPH, tj. 35,56 Kč s DPH. Výše stočného na rok 2018 byla schválena na 36. zasedání Valné hromady, konané dne 11. 12. 2017 na 33,48 Kč bez DPH, tj. 38,50 Kč s DPH za 1 m³ odpadní vody.

Doufám, že jste v Uhřičicích již všichni připojeni, jak vám to ukládá zákon o vodovodech a kanalizacích, a že máte všichni podepsanou smlouvu. Budu obcházet domy, které ještě smlouvu podepsanou nemají a budu vám nechávat ve schránkách smlouvu k podepsání. Smluv jsou dvě kopie, jedna zůstává vám a jednu odevzdejte na Obecní úřad Uhřičice, mě do schránky na čísle 112 nebo poštou. Všechno máte i v dopise, který přiložím ke smlouvám. Kdo má smlouvu již podepsanou, nedostane do schránky nic. Kdo smlouvu nemá a nedostane ji ani teď do schránky, ať mne kontaktuje na tel. čísle 608 450 263.

Smlouvy a přípojky může také kontrolovat vodoprávní úřad Magistrátu Přerov, který za nepřipojení nebo chybějící smlouvu může udělit sankci.

Naše nová splašková kanalizace funguje, odpadní voda je potrubím čerpána na čističku do Kojetína a vesnice Uhřičice tím jenom získala. Jediné, co mě trápí, je to, že někteří z vás napojili na novou kanalizaci i dešťovou vodu. V kanalizaci potom končí nejenom dešťová voda, ale i kameny a hlína. Tím se zvyšují náklady nám všem. Pokud zjistíme, o koho jde, čeká ho velký postih. Metody, jak to zjistit, existují.

 

Děkuji závěrem všem poctivým odběratelům.

 

Mgr. Jannis Isakidis

Předseda představenstva DSO Povaloví Schválení výše stočného pro Uhřičice na rok 2017

Výše stočného byla na 31. zasedání Valné hromady dne 15. 2. 2017 schválena ve výši 31,- Kč bez DPH a 35,65 s DPH za 1 m3 vypuštěné odpadní vody, viz. usnesení č. 5/31/2017. Text celého dokumentu naleznete zde.Upozornění občanům

Vážení občané.

Vzhledem k tomu, že se při připojování k nové splaškové kanalizaci množí případy, že při odpojování septiků a žump občané vypouští septiky a žumpy do nové splaškové kanalizace, upozorňujeme všechny občany, aby to nedělali. Je to nepřípustné a bude to pokutováno. Tak jako  Dobrovolný svazek obcí Povaloví jako provozovatel splaškové kanalizace bude postihován pokutami ze strany společnosti VaK Přerov, která při rozborech vody zjišťuje mnohonásobné překročení povolených hodnot dusičnanů a jiných látek v odpadní vodě z Uhřičic a tím bezpečně prokazuje vyčerpávání domovních septiků a žump v Uhřičicích.  Žumpy a septiky nesmíte čerpat ani do staré kanalizace, která už má sloužit pouze jako dešťová. Proto kdo neprokáže, že si nechal svůj septik nebo žumpu vyčerpat a vyčistit  odbornou firmou, například společností VaK Přerov nebo Sezako Prostějov, bude pokutován.

 

Děkujeme za pochopení.